Yükleniyor...
Yükleniyor...
Yükleniyor...

Temel İnsan Kaynakları politikamız, işin gerekleriyle çalışanların beceri ve yetkinliklerini buluşturarak insan kaynaklarını çağdaş ölçütlere göre ve herkese eşit fırsat ilkesiyle seçmek, geliştirmek, değerlendirmek ve yönetmektir.


İnsan Kaynakları Politikasının amacı, kurumun dinamik yapısını koruyarak, çalışanlarının mutlu, işine motive, sürekli gelişime açık bir şekilde, Şirketin hedeflerine odaklamak, gelecek yıllara sağlam temeller atmaktır.


İnsan Kaynakları yönetimi, dinamik, gelişime açık ve yenilikçi bir ortam yaratarak çalışanların performanslarını artırmak, kurumsal hedefleri bireysel hedeflerle birleştirmek, etkin, verimli ve motive bir organizasyon kurmak, böylece Şirket hedeflerine etkin biçimde ulaşılmasını desteklemekle yükümlüdür.


İnsan kaynakları birimi, çalışanlarının gelişimini ön planda tutarak kurum içinde eğitim programları düzenleyerek, Şirket ihtiyaçları ve çalışan kapasitesi doğrultusunda kişisel gelişimini sağlayacak bir kariyer planı oluşturmayı hedeflemektedir. Öte yandan, çalışan profilimizin; değişim ve gelişime açık, başarı motivasyonu yüksek, ekip çalışmasına ve takım ruhuna inanan, Şirket sadakati gelişmiş, kaynaklarını ve zamanı doğru kullanan ve aynı zamanda sosyal sorumluluk duyarlılığı yüksek bir insan kaynağı olması diğer bir gayedir.


Mepsan Savunma Sanayi ve Otomotiv A.Ş. İnsan Kaynakları yukardaki amaç, hedef ve politikalar doğrultusunda:

 • Şirketin hedefleri ve stratejileri doğrultusunda, tüm kademelerdeki çalışanlarımızın kişisel ve mesleki gelişimini ön planda tutar.
 • Çalışanlarımızın sürekli gelişimini sağlayarak, Şirketin “verimlilik”, “kârlılık” gibi hedeflerine katkısını devam ettirir.
 • Çalışanlarımıza kariyerlerinin yönetiminde eşit fırsatlar sağlar.
 • İşe alım sürecinde fırsat eşitliği sağlayarak cinsiyet, dini inanç, dil, ırk, etnik köken, yaş, engelli ve mülteci ayrımı yapmadan liyakatı ön planda tutar.
 • Değer zinciri sürecinde çalışma standartlarını iyileştirir, adil iş dağılımı ve ücreti belirler.
 • Çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı düşük gelirli kesimleri ve kadınları fırsat eşitliği konusunda özellikle gözetir.
 • Bölümler içindeki, özellikle yöneticilerden kaynaklı çalışan ve insan hakları ihlallerini araştırır ve engeller.
 • Çocuk işçi ve çalışma izni olmayan personel çalıştırılmaması için gerekli tedbirleri alır.
 • Kariyer planlaması ile çalışanlarımızın verimliliğini en üst düzeye çıkartır, yönetici adaylarımızı organizasyonumuz içinde eğitir.
 • Çalışanlarla güvenilir ve etkili bir etkileşim kurmak için, şeffaf ve açık bir yönetim politikası izler.
 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli eğitimleri düzenler ve tedbirleri alır.
 • Çalışanların kişisel verilerini korur.
 • Sürekli iyileştirme süreçleri ve sistemleri ile bireysel performansları ve takım performanslarını arttırır, üstün performansı ödüllendirir.
 • Yenilikçi, üretken ve işini seven bir insan kaynağı oluşturarak kurum içinde rekabetçi bir yapı sağlar.
 • Çalışanların, tazminat, yan haklar, sendika hakkı, iş/özel hayat dengesi çözümleri gibi haklarını gözetir ve ilgili süreçleri prosedürlere bağlar.
 • Çalışan şikayetleri ve anlaşmazlıklarının çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturur. Bu süreçleri belirler.
 • Çalışan memnuniyeti ve Şirket aidiyeti sağlamak amacıyla etkinlikler düzenler.
 • Şirket Etik Politikasını oluşturur, açıklar ve uygulanmasını denetler.
 • Toplumsal yatırım ve sosyal sorumluluk kapsamında çalışmalar düzenler.
 • Çalışanları ÇYS (Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim) çalışmaları konusunda bilgilendirir.